ึะฮฤ >> สืาณ >> ๕ฬศญึชสถ
๕ฬศญตภิหถฏตฤะฤภํังป๙ดก

กกกก๕ฬศญตภอฌึะน๚ฮไส๕าปั๙ถผสวถซทฝดซอณฮฤปฏตฤึุาชื้ณษฒฟทึฃฌ พ฿ำะลจบ๑ตฤร๑ืๅฬุษซบอดซอณพซษ๑กฃ๕ฬศญตภสวศหรวฐัศหภเษ๚ดๆตฤฑพฤาโสถอจนึซฬๅำะมฆตฤถฏื๗ฑํฯึณ๖ภดฃฌฦไห๙ำะถฏื๗ถผสวาิืิษํตฤทภฮภฑพฤื๗ฮชป๙ดกฃฌศปบ๓ึ๐ฝฅฑไฮชาปึึึ๗นะลฤ๎ฃฌดำทภำ๙ถฏื๗ทขีนตฝฝ๘นฅะฮฬฌฃฌื๎ึีด๏ตฝืิถฏปฏตฤะะฮชฝืถฮกฃตภตฤฑพษํิฬฒุืลาปึึพซษ๑ืทว๓บอะลฤ๎ฃฌื๎ึุาชตฤาปตใสววฟมาตฤฐฎน๚ศศว้บอฮชีาๅฯืษํตฤณ็ธ฿พซษ๑กฃตภฃฌื๗ฮชาปึึร๑ืๅพซษ๑ตฤฬๅฯึฃฌาชว๓มทฯฐี฿ะ๋พ฿ฑธำยรอ กขษฦีฝกขธาด๒ธาฦดตฤหุึสฃฌลเั๘ผแศอฒปฐฮตฤื๗ท็ฃฌฝฒพฟภ๑าวะั๘าิผฐอ๊ษฦตฤศหธ๑กฃา๒ดหมทฯฐ๕ฬศญตภฟษฤฺะพซษ๑กขะิว้ฃฌอโะผผส๕กขษํฬๅฃฌลเั๘ณ๖ณฃศหฤัาิด๏ตฝตฤาโึพฦทึสบอศฬศรวซนงตฤรภตยฃฌสวลเั๘ศหรวำละใฦทธ๑ตฤำะะงทฝทจฃฌฒขิ๖วฟร๑ืๅฤพมฆบอผคทขฐฎน๚พซษ๑กฃถ๘ีโาปวะฃฌถผสวิฺศหตฤะฤภํสสำฆฤมฆตฤป๙ดกษฯาตผฝ๘ะะตฤกฃ

กกกก1ฃฎกฐาิภ๑สผฃฌาิภ๑ึีกฑตฤะฤภํังป๙ดก กก

กกกก๕ฬศญตภิหถฏตฤฯสร๗ฬุษซึฎาปพอสวสผึีณซตผ"าิภ๑สผฃฌาิภ๑ึี"ตฤณ็ภ๑ษะฮไพซษ๑กฃรฟดฮมทฯฐวฐาชฯศฯ๒น๚ฦ์ึยภ๑ฃฌศปบ๓ฯ๒ฝฬมทพดภ๑กฃมทฯฐึะึปาชำะำ๋ฝฬมทผฐอฌฐ้ฝำดฅตฤสฑบ๒ถผาชฯศพดภ๑ฃฌศปบ๓ฝ๘ะะมทฯฐกฃมทฯฐฝแส๘สฑาชฯ๒ฝฬมทพดภ๑ฃฌฯ๒น๚ฦ์ึยภ๑กฃิฺ๕ฬศญตภมทฯฐตฤี๛ธ๖นณฬสผึีณไย๚ืลศสาๅษะภ๑ตฤฦ๘ทีบอพซษ๑ฃฌีโึึพซษ๑ึ๐ฝฅืชปฏณษศหตฤว้ธะป๙ดกฃฌลเั๘ณ๖ศหตฤษะภ๑ว้ธะบอถิ๕ฬศญตภิหถฏทขืิฤฺะฤตฤศศฐฎบอณ็ษะกฃ

กกกกำษษะภ๑ะฮณษตฤศหตฤว้ธะฃฌสว๕ฬศญตภฐฎบรี฿ถิ๕ฬศญตภพซษ๑ตฤะ่าชบอืทว๓ตฤะฤภํป๙ดกกฃะ่าชสวฒ๚ษ๚ว้ธะตฤฤฺฒฟถฏมฆฃฌว้ธะสวศหถิฟอนสยฮ๏ำ๋ศหตฤะ่าชึฎผไตฤนุฯตตฤทดำณกฃศหตฤศฯสถนณฬสวทดำณฟอนสยฮ๏ฑพษํตฤฬุะิป๒นๆยษฃฌถ๘ว้ธะทดำณตฤสวฟอนสยฮ๏ำ๋ศหตฤะ่าชึฎผไตฤนุฯตกฃตฑสยฮ๏ท๛บฯป๒ฮฅฑณศหตฤฤณึึะ่าชสฑฃฌศหรวฑใฑํฯึณ๖ีโั๙ป๒ฤวั๙ตฤฬฌถศฃฌีโึึฬฌถศืสวาิาปึึฬุสโตฤึ๗นฬๅั้ตฤะฮสฝฑํฯึณ๖ภดฃฌีโึึำษสยฮ๏สวท๑ท๛บฯศหตฤะ่าชห๙ฒ๚ษ๚ตฤฬฌถศตฤฬๅั้พอสวว้ธะกฃว้ธะสวิฺศฯสถตฤป๙ดกษฯฒ๚ษ๚กขทขีนบอฑไปฏตฤึ๗นฬๅั้กฃรปำะถิำฺสยฮ๏ตฤาโาๅบอื๗ำรตฤศฯสถฃฌพอฒปฟษฤฒ๚ษ๚ีโั๙ป๒ฤวั๙ตฤฬฌถศกฃศฯสถษ๎ปฏมหฃฌว้ธะาฒหๆึฎฑไปฏกขผำษ๎กฃ๕ฬศญตภณซตผบอวฟต๗ "าิภ๑สผฃฌาิภ๑ึี"ฃฌพอสนฒฮำ๋ี฿ิฺทดธดกขณคฦฺตฤมทฯฐนณฬึะถิ๕ฬศญตภตฤพซษ๑ศฯสถำ๚ผำษ๎ฟฬฃฌถิฮชีาๅถ๘ฯืษํตฤว้ธะบอิธอ๛าฒำ๚ผำษ๎บ๑กขวฟมาฃปทดนภดฃฌษ๎บ๑กขวฟมาตฤว้ธะฃฌำึฤณษฮชผำษ๎ศหตฤศฯสถกขอฦถฏศหตฤะะถฏตฤมฆมฟฃฌถี฿ฯเปฅมชฯตกขฯเปฅดูฝ๘ฃฌดำถ๘สนตภตฤพซษ๑ษ๎ษ๎ำกศ๋ศหตฤหผฯ๋ษ๎ดฆฃฌผคทขศหอ็วฟฦดฒซกขศศฐฎืๆน๚บอฮชีาๅถ๘ธาำฺฯืษํตฤณ็ธ฿พซษ๑กฃีโพอสว๕ฬศญตภกฐาิภ๑สผฃฌาิภ๑ึีกฑตฤื๎ธ๙ฑพตฤะฤภํป๙ดกกฃกก

กกกก2ฃฎืิะละฤสวนแดฉ๕ฬศญตภศซนณฬตฤะฤภํึงึ๙ กก

กกกกิฺ๕ฬศญตภตฤะมถึะฃฌฒปยสวณ๕มทฃฌปนสวธ฿หฎฦฝะมถฃฌถผสฎทึวฟต๗ถิืิผบตฤณไทึะลศฮฃฌผดาชำะณไืใตฤืิะละฤกฃะมถนณฬึะาปตฉำ๖ษฯภงฤัฃฌด์ีป๒สตฝด๒ป๗ฃฌถผาชำะืิะลฃฌืิะลืิผบาปถจฤฟหทภงฤัฃฌีฝสคด์ีฃฌาปถจฤีฝสคถิสึฃฌฑศฑ๐ศหื๖ตรธบรกฃีโึึะฤพณฃฌสวาปึึวฟมาถ๘ณึพรตฤว้ธะฬๅั้ฃฌผคภ๘ศหพญภ๚วงะมอ๒ฟเศฅืทว๓บอี๙ศกด๏ตฝื๎ึีฤฟตฤกฃิฺ๕ฬศญตภตฤะมถนณฬึะฃฌวฟต๗มทฯฐี฿าชำะืิะละฤฃฌีโึึืิะละฤผคภ๘มทฯฐี฿ื๗ฮชาปธ๖วฟถ๘ำะมฆตฤศหฃฌลเั๘ศหำยอ๙ึฑวฐตฤพซษ๑ฃฌสนะมถี฿ณษฮชพ฿ำะนภํฤมฆตฤม์ตผี฿กฃทดนภดฃฌะมถึะะฮณษตฤอณยสมฆบอตจสถฃฌำึฤสนศหณไย๚ืิะละฤฃฌฝ๘ถ๘ฒ๚ษ๚ะฤภํษฯตฤฐฒศซธะฃฌสนศหฮยรๆถิศฮบฮภงฤัฃฌาฒฒปาืถฏากฦไะลฤ๎กฃีโึึนแดฉ๕ฬศญตภะมถนณฬึฎึะตฤืิะละฤฃฌสวผคภ๘ะมถี฿ำยอ๙ึฑวฐกขึงณึะมถี฿ด๏ตฝื๎ธ฿ฤฟฑ๊ตฤะฤภํึงึ๙กฃ กก

กกกก3ฃฎ๕ฬศญตภมทฯฐถิศหตฤาโึพฦทึสตฤลเั๘กก

กกกกาโึพฦทึสสวาโึพตฤพ฿ฬๅฑํฯึกฃศ็น๛าปธ๖ศหตฤาโึพฦทึสพญณฃฮศถจตุฑํฯึิฺห๛ตฤธ๗ึึะะถฏึะฃฌีโึึฦทึสพอณษมหห๛ตฤะิธ๑ฬุตใกฃศหตฤาโึพฦทึสสวถเึึถเั๙ตฤฃฌาโึพฦทึสาฒสวปฅฯเมชฯตตฤฃฌถ๘๕ฬศญตภะมถสวถิะมถี฿าโึพฦทึสตฤศซรๆถอมถบอลเั๘กฃ๕ฬศญตภอฦณ็"าิภ๑สผฃฌาิภ๑ึี"ตฤษะฮไพซษ๑ฃฌนแดฉ"ภ๑าๅมฎณฃฌศฬฤอฟหผบฃฌฐูีฒปว"ตฤธ๙ฑพืฺึผฃฌห๙าิมทฯฐ๕ฬศญตภฃฌฟษาิลเั๘ศหอ็วฟกขน๛ถฯกขืิะลกขผแาใาิผฐณิฟเฤอภอตฤพซษ๑บอผแศอฒปฐฮกขปผซฯ๒ษฯตฤาโึพฦทึสฃฌมทพอศหฟหผบภ๑ศรกขฟํบ๑ดศหบอผ๛าๅำยฮชตฤตภตยฦทึสฃฌฒขำะึ๚ำฺิ๖วฟร๑ืๅฤพมฆบอผคทขฐฎน๚ึ๗าๅตฤพซษ๑กฃ

กกกก4ฃฎ๕ฬศญตภมทฯฐบอฑศศึะทขษ๙ตฤะฤภํฬุี๗

กกกกิฺ๕ฬศญตภตฤมทฯฐบอฑศศึะฃฌิหถฏิฑรฟอ๊ณษาปธ๖ถฏื๗ฃฌถผฐ้หๆืลด๓ษ๙ตฤฝะบฐฃฌทขณ๖กฐัฝฃกกฑกขกฐอฃกกฑกขกฐเ็ฃกกฑตศตศษ๙า๔ฃฌีโึึทขษ๙ฝะบฐพ฿ำะสฎทึึุาชตฤื๗ำรกฃฦไะฤภํฬุี๗ึ๗าชฑํฯึฮชฯยรๆผธธ๖ทฝรๆฃบสืฯศฃฌด๓บฐฤสนืิผบะหทฦ๐ภดฃฌสนืิผบตฤด๓ฤิิหถฏึะสเี๑ทฦ๐ภดฃฌดฬผคืิผบตฤผกฬๅัธหูฝ๘ศหะหทืดฬฌฃฌฮศถจืิผบตฤว้ะ๗ฃปฦไดฮฃฌด๓บฐฤทึษขถิทฝตฤืขาโมฆฃฌฬแธ฿ืิผบตฤืขาโมฆฃฌิ๖ผำืิผบตฤืิะละฤฃฌฦ๐ตฝฤษ๑ืณตจตฤื๗ำรฃปตฺศฃฌด๓บฐฤฦ๐ตฝธษศลถิทฝว้ะ๗กขดฬผคถิทฝะฤภํกขฝตตอถิทฝืิะลตฤื๗ำรฃฌสนถิทฝตฤะฤภํฒปฮศถจฃฌฬุฑ๐สวธ๘สตมฆฑศืิผบฝฯฒ๎ป๒ตฺาปดฮำ๋ืิผบถิฟนตฤถิสึิ์ณษะฤภํันมฆฃฌสนึฎผผีฝส๕ฒปฤีณฃทขปำฃฌฮชืิผบดดิ์ีฝสคถิสึตฤฬ๕ผกฃ